امروزه بحث حکمرانی فضای مجازی و نسبت آن با توسعه، یکی از اولویتهای کشور است. دکتر عزیز نجف پور در برنامه زاویه، در بحث “نسبت توسعه و فضای مجازی” به این موضوع پرداخته است.

چرا فضای مجازی پیشران توسعه است؟ / نظام تربیت و چالش توسعه در فضای سایبر

حکمرانی نظام تربیت مستثنی نیست. دکتر عزیز نجف پور در برنامه زاویه، در بحث “نسبت توسعه و فضای مجازی”، با پرداختن به مسئله حکمرانی فضای مجازی در کشور مان گفت:  از سال 1382 که اینترنت به عنوان صورت اولیه فضای مجازی وارد ایران شد، شاهد تاثیرات روز افزون آن بر جامعه ایرانی هستیم و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن به حدی بالا بوده که امروزه بحث حکمرانی فضای مجازی و نسبت آن با توسعه به یکی از اولویتهای کشور تبدیل شده است. کشورهای پیشرو به جد دنبال سامان دادن حاکمیت خود در فضای مجازی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید